ขั้นตอนการสมัครบริการและติดตั้ง

Q : ในวันติดตั้ง ต้องเตรียมอะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?

 • ลูกค้าต้องชำระค่าแรกเข้า เป็นเงินสด 800 บาท (รวม VAT) โดยชำระกับช่างติดตั้ง ณ วันติดตั้ง ค่าแรกเข้า 800 บาทนี้ เป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์ครั้งแรก โดยลูกค้าจะได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาท นาน 8 รอบบิล กรณีที่ลูกค้ามีการระงับใช้บริการชั่วคราว จะยุติการคืนส่วนลดดังกล่าว ทั้งนี้ช่างติดตั้งจะออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้กับลูกค้า และลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินตัวจริง ไม่เกินใบแจ้งค่าใช้บริการใบที่ 2
 • การติดตั้งภายในบ้าน อาจมีการเจาะผนัง ฝ้า เพดาน เพื่อเดินสาย ให้เตรียมจุดสำหรับการติดตั้งด้วย
 • ลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์ Router พร้อมการเดินสายฟรีตามที่กำหนด กรณีเดินสายมากกว่าระยะทางที่กำหนด (สายโทรศัพท์ความยาว 10 เมตร) คิดค่าสายเมตรละ 20 บาท โดยลูกค้าต้องชำระให้ช่างติดตั้งโดยตรง ณ วันติดตั้ง

Q : บริการงานติดตั้งพิเศษของเอไอเอส ไฟเบอร์ คืออะไร?

       บริการงานติดตั้งสายไฟเบอร์ออพติกแบบพิเศษ ได้แก่ ติดตั้งสายไฟเบอร์ออพติกเข้าราง หรือ ติดตั้งสายไฟเบอร์ออพติกร้อยเข้าท่อ PVC โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความสวยงามเรียบร้อย หรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับสายไฟเบอร์ โดยมีค่าบริการงานติดตั้งพิเศษที่เป็นมาตรฐานตามที่ AIS Fibre เป็นผู้กำหนดนอกจากนี้ ยังมีการให้บริการติดตั้งสายแลนชนิดสาย CAT 5e เพื่อเพิ่มศักยภาพจุดให้บริการกระจายสัญญาณให้คลอบคลุมพื้นที่ๆ ลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Q : ทำไมเพื่อนที่สมัครบริการเอไอเอส ไฟเบอร์บางราย ไม่ต้องชำระค่าแรกเข้า?

 • กรณีสมัครบริการก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
  – ค่าแรกเข้าเดิมที่เคยยกเว้น เป็นรายการส่งเสริมการขายในช่วงนั้น ซึ่งในช่วงนี้ ทางบริษัท ได้ลดราคาค่าแรกเข้าให้ลูกค้า จากปกติ 2,000 เหลือ 800 บาท
 • กรณีสมัครบริการหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
  – ค่าแรกเข้าจะเรียกเก็บเมื่อสมัครแพ็กเกจ และอยู่ในเงื่อนไขที่ทาง AIS Fibre กำหนด สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซด์, Leaflet และ บนใบสมัครบริการ รวมถึง พนักงานขาย

Q : กรณีไม่ชำระค่าแรกเข้า 800 บาท?

       จะไม่สามารถติดตั้งได้

Q : การติดตั้งมีติดสัญญา หรือเปล่า ว่า 1 ปี หรือ 2 ปี เหมือนผู้ให้บริการรายอื่น?

        สามารถขอแจ้งความประสงค์สมัครใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อน ครบ 12 รอบบิล ลูกค้าต้องชำระค่าติดตั้งคืนในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้ บริการไปก่อนแล้ว เว้นแต่กรณีที่เหตุแห่งการยกเลิกบริการเกิดขึ้นจากให้บริการที่ ไม่เป็นไปตาม โฆษณาหรือมาตรฐานการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ หรือเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ให้บริการ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าติดตั้งอีกแต่อย่างใด
 • กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์
 • กรณีลูกค้ายกเลิกบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทางบริษัทฯ